WordPress-de ýörite poçta görnüşlerini döretmek boýunça Semalt hünärmeni - 4 aňsat ädim

Postörite poçta görnüşleri, kodlarda kesgitlenen dürli parametrler toplumy bolan esasy ýazgylardyr. “WordPress 3.0” çykandan soň, adaty poçta görnüşleriňizi döretmek aňsat. Olary üstünlikli we dogry parametrler bilen döreden bolsaňyz, dolandyryş paneliňizde aýratynlaşdyrylan bir ýer bolar we işiňizi ösdürip bilersiňiz. WordPress-iň köp blog açmak mümkinçiligini hödürleýän gaty güýçli mazmun dolandyryş ulgamydygy hakykat. Yllaryň dowamynda ullakan platforma öwrüldi we bize esasy we professional web sahypalaryny gurmaga mümkinçilik berýär. Customörite menýular, poçta görnüşleri, poçta formatlary we widjetler ýaly her gün täze aýratynlyklar goşulýar.

Web mazmunyňyzy, sahypaňyzyň gurluşyna we ýerleşişine baglylykda dürli kategoriýalara bölmek isleseňiz, adaty poçta görnüşlerini döretmeli. WordPress-iňiziň içinde aýratyn awtorlar tarapyndan kategoriýalary, ýazgylary we bellikleri kesgitläp bilersiňiz. Şeýle hem suratlary goşup, sahypaňyza ygtybarlylyk berip bilersiňiz, bularyň hemmesi adaty poçta görnüşi sebäpli.

Bu ýerde Semaltyň ýokary hünärmeni Oliwer King WordPress-de adaty poçta görnüşlerini döretmek üçin dört sany ýönekeý ädim barada pikir alyşdy.

1-nji ädim - Poçta görnüşini hasaba alyň

Birinji ädim, poçta görnüşini hasaba almak. Munuň üçin funksiýalar.php faýlyny açmaly we oňa belli bir kepderi goşmaly. Kodyň PHP belligine salnandygyna göz ýetirmeli. Bu ýerde goşup boljak dürli kodlar bar, ýöne iň köp ýaýran kodlar:

  • funksiýa film_reviews_init () - Bu, adaty poçta görnüşlerinde täze funksiýalary döretmäge kömek edýär. Bu kod esasan funksiýalar.php faýlyna girizilýär.
  • Bellik - Bu düşündiriş kody PHP faýlyna seresaplylyk bilen girizilmelidir. Wordpress soňra bu kodda görkezilen maglumatlary adaty ýazgylaryňyzy kesgitlemek üçin ulanar.
  • show_ui - Adaty UI döretmäge kömek edýär we Admin panelindäki adaty ýazgylary dolandyrmaga kömek edýär. Şeýle hem talaplaryňyza görä dogry ýa-da ýalan edip bilersiňiz.

2-nji ädim - Hemme zady synap görüň

Funksiýalar.php faýlyndaky adaty poçta görnüşini kesgitläniňizden soň, hemme zadyň dogry ýerine ýetirilendigini barlamak üçin WordPress dolandyryş paneline geçmeli. Işler dogry ýerine ýetirilse, ekranyň çep tarapynda “Kino synlary” diýlip atlandyrylýan täze menýu elementlerini görersiňiz. Bu opsiýany gözden geçiriň we dürli adaty poçta görnüşlerini görersiňiz. Täze goşmak opsiýasyna basyň we adaty ýazgylaryňyzyň ekranynda işläň. Görkeziş görnüşini görmek düwmesine bassaňyz, baş sahypada adaty ýazgylaryňyzyň nähili görünýändigini görersiňiz.

3-nji ädim - Postörite poçta görnüşiniň şablonlaryny dörediň

Customörite ýazgylaryňyzyň häzirki şablony bilen kanagatlanmasaňyz, mowzugy üýtgetmek üçin mowzuk bukjasynyň içinde sahypa-film-reviews.php atly täze faýly döredip bilersiňiz. Bu bukjanyň içinde sazlamalary ýazdyrmazdan ozal belli bir kod girizmeli bolarsyňyz. Kody dogry girizendigiňize göz ýetiriň we hemme zadyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin administrator meýdanyna gaýdyň. Täze şablonyňyzyň görnüşi Sahypanyň aýratynlyklary bölüminde peýda bolar.

4-nji ädim - Has köp opsiýa goşuň

Web sahypaňyz güýmenje ýa-da film hakda bolsa, birnäçe film synyny goşup bilersiňiz. Munuň üçin WordPress hasabyndan film suratlarynyň ululygyny sazlamaly bolarsyňyz. Customörite poçta görnüşiňize görä tertiplenip we tertipleşdirilip bilinjek synlar ýygyndysyny görersiňiz.