Enjamlary içaly programma üpjünçiliginden goramak: Semaltdan maslahatlar

E-poçta peýda bolaly bäri, spam web sahypasy boldy. Ony nädip kesgitläp bileris? Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, spam hatlary alyjynyň islemeýän gereksiz mazmunyna degişlidir. Köp halatlarda, mahabaty bolan ýekeje e-poçta bolup, beýle mazmuny almak üçin abuna ýazylmadyk dürli salgylara iberilýär. Spamerler, e-poçta sanawlaryny döretmek maksady bilen salgylaryň sanawyny, galp bäsleşikleri, e-poçta ýygnamak programmalaryny we ýalan mugt teklipleri ýaly çemeleşmeleri ulanmagy makul bilýärler.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Oliwer King size spam we wiruslary nädip goramalydygy barada takyk gollanma berýär.

Spam poçta sebäpli ýüze çykan meseleler

Spam hatyny almazlyk üçin köp sanly sebäp bar. Hakykatdanam biynjalyk edýän käbir ssenariýalar, şahsyýetiňizi ogurlamak töwekgelçiligine ýa-da hakeriň zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary enjamyňyza ýüklemegine rugsat bermek mümkinçiligini öz içine alýar. Iň erbet ýagdaýlarda, spamere bilmän kömek eden bolsaňyz, hatda web jenaýatlary üçin hem jogapkärçilik çekip bilersiňiz. Şeýle ýagdaýlar ogurlanan zatlary ýa-da pul ýuwmaklygy öz içine alýar. Spam habary bilen iş salyşmagyň iň gowy usuly ony ýok etmekdir. Umumy düşünje hökmünde, abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýän gaty gowy bir zat tapsaňyz, ondan gaça duruň.

Spam hatyndan özüňizi nädip goramaly

Spam hatlaryndan doly gaça durmak kyn bolsa-da, spama garşy täsirli programmalary ulanmak arkaly poçtaňyza gelýän spam mukdaryny ep-esli azaldyp we ýok edip bilersiňiz. Programma üpjünçiliginiň ösüşi bilen spama garşy süzgüçleriň köpüsi haýsy mazmunyň kanunydygyny we haýsy habarlaryň çäkli adam päsgelçiligi bilen spamdygyny robot bilen kesgitläp biler. Spam süzgüji spam habaryny tapyp bilmese, e-poçta salgysynyň eýesi mazmuny belläp biler. Şeýle etmek bilen süzgüç täze howpy tanap biler.

Netijeli internet howpsuzlygyny goramak programmasyny gurmak bilen, poçta gutyňyza we beýleki möhüm bukjalaryňyza girip bilmejekdigine göz ýetirip, spam e-poçta howplaryny ep-esli derejede azaldyp bilersiňiz. Mundan başga-da, internet howpsuzlygy programmalarynyň köpüsi ulanyjylaryň fişing howplaryndan goralmagyny üpjün edýär, bu e-poçta ýok wagty hakyky diýip hasaplanan ýagdaýlarda ajaýyp bolup biler. Bu e-poçta habarlarynyň bank jikme-jikliklerini soraýandygy sebäpli, balyk tutmakdan goramak spama garşy gurallaryň hemmesinde möhüm aýratynlykdyr.

Baglanyşyk howpsuzlygy programmasynyň ähmiýeti

Spama garşy programma üpjünçiligi satyn alanyňyzda, antiwirus howpsuzlygy bilen baglanyşykly bukjany saýlamak möhümdir, sebäbi spam habarlarynyň bir böleginde zyýanly programmalar we wiruslar agdyklyk edýär. Kompýuteriňize ýekeje programma üpjünçiligini gurmak bilen, maglumatlaryňyzyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda ulgamyňyzyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin has aňsatlaşdyrýarsyňyz. Spama garşy programmalar mazmuny gutularyňyzdan üýtgetmek ukybyna eýe bolsa-da, anyk bir wirusa garşy programma üpjünçiligi bolmagy, tötänleýin spam habaryny açyp bilseňiz kompýuteriňizi goramaga kömek edýär.

mass gmail